Brandbrief bezorgde ambtenaren


Aangeboden op 3 oktober 2023

4513 ondertekeningen

civil servants call to action

Geacht kabinet, geachte leden van de Tweede Kamer,


Wij, ambtenaren van tal van ministeries, provincies, gemeenten en andere overheidsinstanties, maken ons grote zorgen over de trage uitvoering van de aanpak van de klimaat- en ecologische crisis. Daarom roepen wij het kabinet en de leden van de Tweede Kamer op om:


 • Per direct het verzet tegen de Europese Natuurherstelwet te staken en zo snel mogelijk met
  een plan van aanpak te komen voor een goede implementatie van deze wet in Nederland,
  zodat alle natuur in ons land na meer dan 30 jaar uitstel en vertraging beter beschermd
  wordt en kan herstellen;


 • Te erkennen dat de bovengenoemde Natuurherstelwet een essentieel onderdeel is van de
  totale aanpak van de klimaat- en ecologische crisis waar we middenin zitten en daarom
  desinformatie over deze wet tegen te gaan en te weerleggen;


 • Per direct alle fossiele subsidies en belastingkortingen volledig af te schaffen in lijn met het huidige overheidsbeleid en alle eerdere door opeenvolgende kabinetten gemaakte afspraken hierover sinds 2009(1).


De gevolgen van de opwarming van de aarde zijn zowel voor Nederland als wereldwijd nu al omvangrijk en worden nog veel groter. De wetenschap waarop wij als ambtenaren beleid bouwen, is duidelijk: er rest ons beperkte tijd om de opwarming van de aarde binnen 1,5 graad te houden. Toch zijn er tegenstrijdigheden in het overheidshandelen en is er nog steeds groot gebrek aan urgentie.


Twee recente voorbeelden laten dit helder zien. Het kabinet zegt te streven naar een voortrekkersrol in Europa als het gaat om de aanpak van de klimaat- en ecologische crisis. Tegelijk verzetten het kabinet en een deel van de Tweede Kamer zich actief tegen de Europese Natuurherstelwet, juist een belangrijke bouwsteen van het Europese Klimaatbeleid. Ook ontvangen grote fossiele bedrijven nog altijd subsidies en belastingkortingen, ondanks dat opeenvolgende kabinetten al sinds 2009 (1) via afspraken en toezeggingen afbouw en afschaffen uiterlijk in 2020 beloofd hebben.


Wij ambtenaren hebben de ambtseed afgelegd. Hoewel verschillend per overheidsinstantie is de kern daarvan altijd dezelfde: we zetten ons in voor het algemeen belang, het welzijn van alle burgers en de grondwet en we beloven integer en naar eer en geweten te handelen en ons een zelfstandig moreel oordeel over de juistheid van ons handelen te vormen.


Met het voorrecht als ambtenaar om mee te werken aan beleid komt ook de plicht om daar waar nodig te waarschuwen. Het belang daarvan is onderstreept in het Toeslagenschandaal. We waarschuwen nu bij de klimaatcrisisaanpak. We zien dat er wel goed beleid is en dat de wetenschap overduidelijk is, maar dat ondanks de al genomen besluiten de urgente uitvoering daarvan achterblijft.


We constateren dat de overheid haar zorgplicht niet waarmaakt. De rechter in de Urgenda Klimaatzaak (2) heeft de overheid ook nadrukkelijk gewezen op haar zorgplicht om mensenrechten te beschermen. We lopen inmiddels hard tegen grenzen aan: van onze planeet en van onszelf. Als ambtenaren naar eer en geweten en in lijn met onze rechten en plichten handelen, kan alleen als we echt doen wat nodig is om de klimaat- en ecologische crisis rechtvaardig aan te pakken. Als onderdeel van die aanpak doen we daarom nu de bovenstaande oproep aan u als kabinet en leden van de Tweede Kamer.


Met vriendelijke groet,
Bezorgde ambtenaren van tal van overheidsinstanties in Nederland1) Afspraak in 2009 in G20 verband; Afspraak in 2013 met de EU voor het afschaffen van subsidies voor fossiele brandstoffen uiterlijk in 2020; Belofte op de Klimaattop in Parijs in 2015 om hetzelfde te doen; Aangenomen motie Van der Lee c.s. (Kamerstuk 30175, nr. 271) over het afbouwen van fiscale prikkels die Nederlandse klimaatdoelen tegenwerken.


2) Zie https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:HR:2019:2006 en https://urgenda.nl/uitspraak-hoge-raad-in-klimaatzaak/


Brandbrief ondertekenen 📝

De Brandbrief bezorgde ambtenaren is door meer dan 4500 ambtenaren ondertekend en op 3 oktober 2023 aangeboden aan een commissie van de Tweede Kamer. Bij het ondertekenen van de brandbrief is duidelijk vermeld: “Ondertekenen is op persoonlijke titel, niet namens de organisatie waar je werkt.


Vragen over deze brandbrief

Voor vragen of opmerkingen over deze brandbrief kunt u contact opnemen via de knop hieronder.


Ondertekeningen 4513 (inclusief anonieme ondertekeningen)


Anoniem


Waarom moeten we iets doen?

Volgens de uitspraak van de rechter in de Urgenda Klimaatzaak bestaat er een reële dreiging van een gevaarlijke klimaatverandering, waardoor er een ernstig risico bestaat dat de huidige generatie ingezetenen zal worden geconfronteerd met verlies van leven waaruit een verplichting volgt voor de Staat om tegen deze reële dreiging bescherming te bieden.


Urgenda Klimaatzaak uitspraak

In de Klimaatwet is vastgelegd dat we in 2030 49% minder broeikasgassen moeten uitstoten en in 2050 95% minder ten opzichte van 1990. ​​​Het is absoluut onrealistisch om aan te nemen dat het doel met de huidige manier van doen kan worden gehaald. Daarom is het nu tijd voor actie. We moeten onze plicht als ambtenaren doen door nu te handelen.


Laatste nieuws

Extinction Rebellion schort A12-blokkades vanwege de motie Kröger en Boucke
De Correspondent - Brandbrief bezorgde ambtenaren
Trouw - Brandbrief bezorgde ambtenaren
Business Inside NL Brandbrief Ambtenaren
Ambtenaren keren zich tegen kabinet met brandbrief klimaat en natuur
Gemeente Nu Branddbrief bezorgde ambtenaren
NRC nieuwsbericht Brandbrief ambtenaren
Binnenlands Bestuur Brandbrief Ambtenaren